Razvijamo iniciative s pozitivnim družbenim učinkom.

Zavod 4Lune

Podjetnost je v nas

Zavod 4Lune smo majhna neprofitna organizacija, socialno podjetje z veliko znanja in še več srčnosti.

Podpiramo in razvijamo projekte, katerih rezultati prinašajo dobro za posameznika, skupnost in svet.

Na svojevrsten način in z osebnim pristopom pokrivamo področja:

 • razvoj podjetnosti kot osebnostne kapacitete posameznika

 • razvoj projektnih idej in projektno vodenje

 • razvoj organizacij skozi poslovno svetovanje in pravno podporo

 • finančno svetovanje in pridobivanje nepovratnih sredstev


Izobraževanje

 • Čarobni Sij in Jaz, knjiga in delavnice za otroke med 6. in 12. letom

Zbirka dogodivščin z vajami za krepitev pozitivne samopodobe, čustvene inteligence, odpornosti na spremembe in prijaznega pogleda na svet je odlično orodje, ki ga uporabljamo na naših delavnicah za otroke. Tvoj Čarobni Sij že čaka nate, da se skupaj podata na pustolovščino v tvoj notranji svet!

 • Podjeten sem, program krepitve podjetnosti za mlade med 15. in 25. letom

Skozi mentorstvo dobiš odgovore na vprašanja:

 • Kako naj si postavljam prave cilje zase?

 • Katera orodja in vire za doseganje teh ciljev že imam?

 • Katera orodja in vire še potrebujem in kako jih lahko dobim?

 • Pripravljamo in izvajamo izobraževanja po meri glede na vaše potrebe in želje.


Svetovanje in mentorstvo

Izvajamo svetovanje in mentorstvo pri:

 • Razvoju projektnih idej in projektnem vodenju

Podpremo vas pri oblikovanju projektnega partnerstva, iskanju virov financiranja za vaš projekt, pripravi prijav na različne nacionalne in mednarodne programe ter pri vodenju projektov.

 • Razvoju organizacij skozi poslovno svetovanje in pravno podporo.

Podpremo vas v procesu ustanavljanja socialnega podjetja, zadruge, zavoda, s.p., ...

 • Finančnem svetovanju in pridobivanju nepovratnih sredstev


Coworking

Smo člani ACN (Aurora Coworking Network), zadruge za promocijo sodela, ter si v svojem lokalnem okolju prizadevamo vzpostaviti coworking skupnost.

Več o nas

V Zavodu 4Lune ne skrbimo zgolj za podporo in spodbujanje podjetništva, temveč zlasti nudimo takšne storitve, ki povečujejo podjetniški potencial skupnosti.

Svoje poslanstvo tako vidimo v spodbujanju razvoja in rasti podjetnosti posameznikov na vseh področjih življenja in v širšem pomenu besede, kar se neposredno odraža v njihovi večji angažiranosti v skupnosti, večji učinkovitosti in kompetentnosti, kar hkrati vodi k njihovemu večjemu zadovoljstvu in posledično višji kakovosti življenja v skupnosti na sploh.

Stremimo k opravljanju dejavnosti, ki imajo nezadržno pozitiven družbeni učinek – tako z vidika posameznika, kot z vidika celotne družbe.

Ekipa

Špela Bašar,

univ. dipl. prav., vodja projektov in razvijalka vsebin.

Kot pravnico me je pot vodila od neprijetnega področja izvršilnega in stečajnega prava, preko področja pridobivanja nepovratnih sredstev do spoznanja, da želim svetu prispevati svojo unikatno vrednost skozi strokovno podkovano podporo tam, kjer je najbolj potrebna. Tako me v zadnjem času najbolj privlači kreiranje izobraževalnih vsebin s področja krepitve podjetnosti posameznika kot osebnostne kategorije - za mlade, še mlajše in tiste starejše. V svoje delo rada vnašam empatijo, čut za ljudi in visoko etičnost. V osebnem življenju iščem kakovosten vsakdan v krogu družine, svobodo, ki mi jo ponuja narava, in pomirjenost s svetom in sabo.

Teja Tamše,

direktorica.

Profesionalno imam največ izkušenj s področja financ, predvsem s pridobivanjem nepovratnih sredstev za najrazličnejše vrste projektov, pa tudi s poslovnim načrtovanjem in analitiko ter vodenjem računovodstva za manjše organizacije. Osebno mi največ pomenijo svoboda, družina in pomoč soljudem. V zadnjih letih tako najraje pomagam socialnim podjetjem in nevladnim organizacijam, pretežno pri organizaciji finančnega poslovanja ter pridobivanja finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti, ki prinašajo pozitivne družbene učinke.

Naši partnerji in referenčni projekti

zavod za promocijo, povezovanje in razvoj lokalnih pobud, socialno podjetje.

Vrh pri Višnji Gori 8, 1294 Višnja Gora. +386 41 260 502

© Zavod 4Lune, so. p., 2020. Vse pravice pridržane. - Zasebnost in piškotki - Splošni pogoji poslovanja.

Kontaktirajte nas za sodelovanje

V najkrajšem možnem času bomo odgovorili na vaše sporočilo.

© Zavod 4Lune, so. p., 2020. Vse pravice pridržane. - Zasebnost in piškotki - Splošni pogoji poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja
Zavod 4Lune

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) se nanašajo na uporabo naših spletnih strani www.4lune.si in www.carobnisij.si, vse naše storitve, vsebine in izdelke ter na vse oblike sodelovanja z našo organizacijo.Prosim, da si jih pred nakupom, uporabo in sodelovanjem z nami natančno preberete ter da pozornost posvetite tudi poglavju Zasebnost in piškotki, ki opredeljuje način varstva osebnih podatkov uporabnikov navedenih spletnih strani, naših izdelkov in storitev.

Splošni del

1. UVODNA DOLOČILA

 1. Namen teh SPP je pravna ureditev pogodbenega razmerja med Zavodom 4Lune kot ponudnikom in prodajalcem izdelkov in storitev ter našimi uporabniki in/ali naročniki.

 2. Ponudnik in prodajalec v tem pravnem razmerju je 4Lune, zavod za promocijo, povezovanje in razvoj lokalnih pobud, socialno podjetje (krajše: Zavod 4Lune, so. p.), Vrh pri Višnji Gori 8, 1294 Višnja Gora, davčna številka: 64099440 (v nadaljevanju: ponudnik, mi).

 3. Naši spletni strani sta spletni strani www.4lune.si in www.carobnisij.si (v nadaljevanju: spletna stran).

 4. Naši izdelki in storitve obsegajo vse storitve in izdelke (fizične in elektronske), kot so opredeljeni in ponujeni na naših spletnih straneh (v nadaljevanju: izdelki in storitve) ne glede na to, ali gre za brezplačne ali plačljive izdelke in storitve.

 5. Naše vsebine so vsi tekstovni zapisi, avdio in video posnetki, slike in fotografije, katerih izdajatelji, ponudniki in / ali avtorji smo in ki so objavljene na naših spletnih straneh ali na kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu.

 6. Uporabnica oz. uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) naših izdelkov in storitev je vsaka fizična oseba, ki uporablja naše storitve ne glede na to, ali so plačljive ali brezplačne. Bolj preprosto povedano, uporabnik naših storitev postanete v trenutku, ko začnete brati naše blog zapise ali zapise na družbenih medijih, poslušati avdio vsebine, vpišete sebe ali mladoletno osebo, katere zakoniti zastopnik ste, v naše programe in podobno.

 7. Naročnica oz. naročnik (v nadaljevanju: naročnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je z našim zavodom sklenila poslovno razmerje za dobavo izdelkov ali izvedbo in uporabo storitev. Bolj preprosto povedano, naš naročnik postanete, ko kupite katerega od naših izdelkov ali storitev.

 8. S strani ponudnika pooblaščene osebe so zlasti vsi sodelavke in sodelavci v kakršni koli obliki pravnega razmerja (prostovoljno delo, zaposlitev, študentsko delo, pogodbeno delo ipd.) ter drugi strokovnjakinje in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju naših storitev.

2. VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

 1. Ti SPP so pravno zavezujoči za vse naše uporabnike, pri čemer splošne določbe veljajo za vse izdelke in storitve, za posamezni izdelek ali storitev pa poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe. V primeru, da posebna določba glede posameznega izdelka ali storitve bolj natančno ali drugače ureja določen vidik kot splošna določba, ima posebna določba prednost pred splošno.

 2. Poleg teh SPP naše uporabnike zavezuje tudi dokument Zasebnost in piškotki. SPP in Zasebnost in piškotki sta javno objavljena dokumenta na naši spletni strani in tako prosto dostopna vsem uporabnikom naših izdelkov in storitev.

 3. Z uporabo naših izdelkov in storitev kot uporabnik potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino teh SPP, jih razumete in jih v celoti sprejemate. Prosimo, preberite jih natančno. V primeru, da se s katerokoli določbo teh SPP ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z uporabo naših storitev, saj vam svojih storitev pod drugačnimi pogoji ne moremo ponuditi.

 4. Ti SPP imajo skupaj z opravljenim naročilom izdelkov ali storitev preko spletne strani, po elektronski pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da sklenemo še dodatno pogodbo ali dogovor v pisni obliki, SPP dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja zakon določa, da imajo posamezna določila pisne pogodbe prednost pred določili SPP.

 5. Pridržujemo si pravico do občasne spremembe določil teh SPP brez predhodnega obvestila uporabnikov, vključno s spremembami cen izdelkov in storitev. Za datum spremembe šteje objava na spletni strani, spremembe pa ne vplivajo na že sklenjene pogodbe, razen kadar je možnost spremembe cene med trajanjem storitve navedena v posebnih določbah teh SPP ali kako drugače pisno dogovorjena.

 6. Naši izdelki in storitve so namenjeni polnoletnim osebam, torej starejšim od 18 let, mladoletnim pa le ob izrecnem dovoljenju in pod nadzorom zakonitega zastopnika. Vsaka uporaba, dostop ali nakup naših izdelkov ali storitev s strani mladoletne osebe brez nadzorstva in dovoljenja zakonitega zastopnika ni v skladu s temi SPP in zanjo kot ponudniki ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 7. Ti SPP so sprejeti 4.10.2021 veljati pa začnejo z dnevom objave na naši spletni strani. Veljajo za nedoločen čas.

3. CENE

 1. Vse cene na naših spletnih straneh so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj nismo zavezanci za DDV.

 2. Kot sestavni del teh SPP se uporabljajo informacije o cenah posameznih storitev, navedene na naših spletnih straneh. Cene za ponudbe po meri oblikujemo s pisnim dogovorom z naročnikom, pri čemer pisni dogovor velja za sestavni del teh SPP.

4. NAČIN PLAČILA IN DOSTAVA

 1. Naročnik se z oddajo naročila zavezuje poravnati kupnino za posamezni izdelek ali storitev. Znesek kupnine mora ponudnik prejeti pred dobavo oziroma začetkom izvajanja storitve.

 2. Plačila naših izdelkov in storitev so mogoča preko bančnega nakazila. Nakup fizičnih izdelkov je mogoč tudi osebno z gotovino. Plačilo z gotovino je za druge izdelke (elektronske ipd.) in storitve mogoče le ob predhodnem dogovoru med ponudnikom in naročnikom.

 3. V primeru nakupa storitev v živo (svetovanja, delavnic in podobno) s strani fizične osebe mora biti plačilo opravljeno in prejeto pred začetkom izvajanja storitve in v skladu s posebnimi določbami teh SPP, ki veljajo za posamezno storitev.

 4. V primeru nakupa storitev v živo (svetovanja, delavnic in podobno) s strani pravne osebe mora biti plačilo opravljeno in prejeto v roku, določenem na izdanem računu. Račun ponudnik izda po opravi storitve oziroma po dogovoru z naročnikom.

 5. V primeru nakupa fizičnih izdelkov mora biti plačilo opravljeno in prejeto na naš TRR ali v gotovini pred odpremo izdelka.

 6. V primeru nakupa spletne storitve preko bančnega nakazila naročnik dobi digitalni dostop do kupljene storitve po prejeti kupnini na naš TRR, predvidoma naslednji delovni dan.

5. ZAMUDA

 1. Po izteku roka za plačilo naročniku, ki je v zamudi, izdamo pisni opomin za plačilo.

 2. Pridržujemo si pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti v primeru zamude na strani naročnika.

 3. V primeru, da ste kot naročnik kljub opominu s plačilom kateregakoli zneska v zamudi za štirinajst (14) dni ali več, imamo kot ponudnik pravico, da nemudoma prekinemo z zagotavljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. To pomeni, da vam ukinemo digitalne dostope do storitev, za plačilo katerih ste v zamudi, in/ali da prekinemo z izvajanjem storitev v živo, za plačilo katerih ste v zamudi. V takšnem primeru ne odgovarjamo za nobeno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi vam kot naročniku nastala ali utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev z naše strani.

 4. Naročnik se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih naš zavod kot ponudnik imel v zvezi z njegovim naročilom.

 5. V primeru prekinitve izvajanja storitev zaradi zamude naročnika pri plačilu se lahko po prejetem plačilu izvajanje storitev nadaljuje, v kolikor kot ponudnik presodimo, da je mogoče ohraniti zaupanje v odnosu med nami kot izvajalci in naročnikom kot klientom. V kolikor presodimo, da nadaljevanje izvajanja storitev zaradi okrnjenega zaupanja ni mogoče, je naročnik upravičen prejeti zgolj toliko naših storitev, kolikor jih je v resnici plačal. Nikakor pa v primeru zamude plačila s strani naročnika ponudnik ni dolžan vračati že poravnanega denarja.

6. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO DENARJA

 1. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) omogočamo naročnikom svojih izdelkov in storitev, da brez obrazložitve odstopijo od pogodbe v 14 dneh od njene sklenitve in jim v celoti povrnemo plačani znesek kupnine, razen v izjemah iz točke 6.3.

 2. Za trenutek sklenitve pogodbe velja:

 1. pri plačilu z nakazilom na tekoči račun trenutek prejema plačanega zneska na naš tekoči račun,

 2. Pri plačilu z gotovino trenutek prejema plačanega zneska v našo fizično blagajno,

 3. v primeru periodičnih plačil (obroki ipd.) je pogodba sklenjena ob prejemu prvega obroka.

 1. Izjeme od 14 dnevnega odstopnega roka so naslednje:

 1. Za oseben nakup fizičnih izdelkov v živo velja načelo videno kupljeno. V tem primeru preide odgovornost za brezhibnost izdelka na kupca v trenutku nakupa.

 2. Za digitalne storitve, dostopne preko spleta v nespremenljivi obliki, kot so npr. spletni tečaji v obliki video, avdio ali tekstovnih zapisov, se kot naročnik ob nakupu izdelka ali storitve z izrecno izjavo zavežete k odpovedi odstopnemu roku. To pomeni, da ne morete odstopiti od pogodbe in ne morete zahtevati vračila kupnine.

 3. Daljši odstopni roki so lahko določeni za posamezno storitev v posebnih določbah teh SPP.

 1. Odstop od pogodbe v odstopnem roku je mogoč pisno, in sicer z izpolnitvijo spletnega Odstopnega obrazca ali z izrecno izjavo, poslano po elektronski pošti. Po oddaji Odstopnega obrazca naročnik (odstopnik) prejme na svoj e-naslov samodejno generirano potrdilo o prejemu odstopne izjave.

 2. Kot ponudnik izdelkov in storitev po prejemu Odstopnega obrazca naročniku, ki je od pogodbe odstopil v zakonitem roku, nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh vrnemo že plačano kupnino na njegov TRR, ki ga poda v Odstopnem obrazcu ali po e-pošti.

 3. Če odstop ni bil podan v zakonitem roku, odstopnika o tem obvestimo po e-pošti. V tem primeru odstopnik ne more zahtevati vračila že plačane kupnine, prav tako pa ne more zavrniti plačila še ne plačanih obrokov pri obročnem plačilu za izdelke ali storitve, ki jih je že ali jih še bo prejel.

 4. V primeru, da se izkaže, da je naročnik huje kršil te SPP s kršenjem določb o avtorski pravici in pravicah intelektualne lastnine, kot je opredeljeno v teh SPP, nemudoma izgubi pravico do odstopa od pogodbe, tudi če odstopni rok še ni potekel. V tem primeru se pogodba prekine iz krivdnih razlogov, sledi pa sodni postopek.

7. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

 1. Vse vsebine (tekstovne, slikovne, avdio in video) na naših spletnih straneh in/ali dostopne preko naših komunikacijskih kanalov, so avtorsko delo in so kot take zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Varstvo zajema tudi (in ne izključno) vse logotipe, dizajn, izgled, format, grafiko, poimenovanja in slogane vseh naših vsebin in storitev.

 2. Uporabnik se zavezuje k pošteni uporabi vsebin, izdelkov in storitev, do katerih dostopa, kar zlasti pomeni, da jih uporablja za zasebno rabo, jih uporablja izključno osebno in iz njihovega naslova ne pridobiva nobenih neposrednih poslovnih koristi.

 3. Vse naše vsebine v celoti ali katerikoli njihov del je brez vednosti in izrecnega pisnega soglasja avtorice ali avtorja (a nadaljevanju: avtor) kot nosilca moralnih avtorskih pravic ter našega zavoda kot nosilca materialnih avtorskih pravic prepovedano kopirati, shranjevati, spreminjati, predelovati, vgrajevati v lastne produkte, prodajati, dajati na razpolago ali v uporabo tretjim osebam, in sicer v kakršnikoli obliki (tekstovni, slikovni, avdio ali video).

 4. Šteje se, da so avtorji z javno objavo na spletu (na spletni strani, na družbenih omrežjih in podobno) podal soglasje za deljenje svojih brezplačnih vsebin z navedbo njegovega imena kot avtorja in v nespremenjeni obliki in vsebini, kot je bila objavljena. Dovoljujemo objavo povzetkov ali citatov naših brezplačnih javno objavljenih vsebin z navedbo imena avtorja ter blagovne znamke, pod katero nastopa (Zavod 4Lune ali Čarobni Sij in Jaz), v kolikor takšna uporaba spoštuje integriteto, dostojanstvo, ugled in dobro ime avtorja in naše organizacije ter znamke.

 5. Naročnik plačljivih digitalnih vsebin se poleg tega zavezuje, da:

 1. podatkov za dostop do digitalnih vsebin ne bo prenesel na ali delil s tretjo osebo,

 2. tretji osebi ne bo omogočil uporabe digitalnih vsebin preko svojega dostopa in

 3. bo shranjeval in/ali natisnil le tekstovne datoteke, namenjene za tovrstno uporabo, in jih bo uporabljal izključno osebno.

 1. Uporabnik naših spletnih strani in naših storitev izrecno soglaša in se zaveda, da je prepovedano ustvarjanje »inline« povezav do naših spletnih strani, naših storitev ali vsebin v celoti ali do njihovih delov brez našega izrecnega pisnega dovoljenja. Izrecno dovoljujemo, da uporabnik vzpostavi »hypertext« povezave do brezplačnih vsebin ali njihovih delov na naših spletnih straneh, pri čemer iz navedene povezave ne sme odkrito ali prikrito izhajati, da je uporabnik lastnik ali da je odobril ali sponzoriral nastanek te povezave ali da smo mi kot ponudniki in/ali avtorji odobrili ali sponzorirali to povezavo ali da smo lastniki spletne strani, na kateri je vzpostavljena povezava.

 2. Uporabnik izrecno soglaša in se zaveda, da je v primeru kršitve teh SPP in avtorskih pravic našega zavoda ali katerega koli avtorja, s katerim pri našem delu sodelujemo, skladno z Obligacijskim zakonikom odškodninsko odgovoren našemu zavodu in posameznemu avtorju za nastalo škodo in škodo, ki bi nam utegnila nastati.

 3. Uporabnik se zaveda, da gre v primeru odtujitve ali neupravičene rabe katerekoli vsebine ali njenega dela, ki je naša last, za izkazano kaznivo dejanje, za katero kršitelj kazensko odgovarja po veljavni zakonodaji.

 4. Za hujšo kršitev teh SPP in avtorskih pravic šteje zlasti:

 1. neposredno ali posredno predstavljanje za avtorja naših vsebin ali njihovih delov,

 2. kopiranje, predelava in/ali preprodaja plačljivih in/ali brezplačnih vsebin,

 3. posredovanje podatkov za dostop do plačljivih digitalnih vsebin tretji osebi,

 4. omogočanje uporabe plačljivih digitalnih vsebin preko svojega dostopa tretji osebi.

8. DOVOLJENJE ZA UPORABO PRISPEVKOV

 1. Kot uporabnik naših storitev izrecno izjavljate, da ste avtorji in lastniki vseh prispevkov, ki nam jih posredujete za objavo in/ali uporabo, oziroma imate pravico za njihovo objavo, kot so na primer tekstovne objave, slike, fotografije, video ali avdio posnetki, ki jih objavite ali na drug način date na razpolago z namenom in med uporabo naših storitev in vsebin.

 2. Če nam kot uporabnik prostovoljno posredujete in/ali objavite besedila, slike, fotografije, video ali avdio posnetke, vezane na naše izdelke, storitve in/ali vsebine (npr. komentar ali izjava o kakovosti naših storitev), na ali preko naših spletnih strani ali socialnih medijev, povezanih z našimi izdelki, storitvami in/ali vsebinami, nam in z naše strani pooblaščenim osebam s tem izrecno podate dovoljenje, da vaš prispevek v celoti ali delno vključimo na svojo obstoječo ali prihodnjo spletno stran, vezano na naše storitve, ter v svoje storitve in vsebine, ne da bi morali od vas pridobiti kakšno dodatno soglasje in brez kakršnekoli kompenzacije ali nadomestila.

 3. S tovrstnim posredovanjem svojega prispevka nam in osebam, pooblaščenim z moje strani, izrecno dovoljujete, da ob prispevku objavimo tudi vaše ime (brez priimka) in/ali spletni vzdevek ter vas označimo kot avtorja in lastnika prispevka. Po dogovoru in z vašim dovoljenjem lahko objavimo tudi vaš priimek, fotografijo in morebitno povezavo do vaše spletne strani.

 4. V kateremkoli trenutku lahko zahtevate, da vaš prispevek uporabimo brez vašega imena ali da ga v celoti odstranimo s svoje spletne strani in iz svojih vsebin. To storite s pisnim sporočilom na spela@4lune.si in v najkrajšem času bomo odstranili vaše ime oziroma prispevek ter vas o tem obvestili s povratno e-pošto.

 5. S sodelovanjem pri izvajanju mojih digitalnih storitev, vključno s sodelovanjem v Facebook skupnostih, se kot uporabnik zavedate, da izvajanje posamezne storitve lahko snemamo ali lahko posnamemo s fotografijo, video ali avdio zapisom, ki vsebuje vašo sliko, glas ali podobo, s čimer izrecno soglašate.

 6. Z opisanimi dejanji posredovanja in/ali objave in/ali sodelovanja na dogodku prenesete na naš zavod materialne avtorske pravice nad vašim prispevkom. Zavedate se, da lahko tovrstne vaše prispevke in posnetke delimo s svojimi obstoječimi in potencialnimi uporabniki, vključno za promocijske namene.

 7. Pridržujemo si pravico, da vašega posredovanega prispevka na zgoraj opisan način ne uporabimo in/ali da ga kadarkoli in brez predhodnega obvestila po svoji lastni presoji odstranimo iz uporabe.

 8. Vseskozi spoštujemo avtorstvo in lastništvo vaših idej, storitev, izdelkov in ponudb, kar pomeni, da si jih ne bomo prisvojili, jih uporabili ali si jih sposodili za uporabo v našem poslu.

 9. Kot ponudniki zagotavljamo, da so vaše storitve in izdelki, ki nastanejo ali bi utegnili nastati ob podpori naših izdelkov, storitev in/ali vsebin, v celoti vaša last in imate nad njimi popolne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine. Zavezujemo se, da ne bomo uveljavljali lastništva ali posesti nad nobeno vašo tovrstno storitvijo in izdelkom.

 10. To poglavje se smiselno uporablja tudi v razmerju nas kot ponudnika do mladoletnih uporabnikov naših izdelkov, storitev ali/in vsebin, v kolikor je izpolnjen osnovni predpogoj, da jih uporabljajo pod nadzorom in z dovoljenjem zakonitega zastopnika. V tem primeru zakoniti zastopnik v celoti odgovarja tudi za prispevke mladoletnega uporabnika.

9. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA

 1. Pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom preneha:

 1. po izpolnitvi namena sklenitve pogodbenega razmerja, na primer po končanju programa, mentorstva ipd.,

 2. zaradi odpovedi pogodbe s strani naročnika skladno z odpovednim rokom,

 3. zaradi odpovedi pogodbe s strani nas kot ponudnika brez odpovednega roka,

 4. zaradi nastopa višje sile,

 5. v posebnih primerih, opredeljenih v posebnih določbah teh SPP.

 1. Namen sklenitve pogodbenega razmerja je izpolnjen, ko se izteče zadnji dan roka za uporabo digitalne vsebine ne glede na to, ali je naročnik vsebino dejansko uporabil ali ne. V tem primeru je rok za uporabo vsebine vnaprej točno določen, naročnik pa je z njim pisno seznanjen. V primeru mentorstva ali drugih osebnih storitev v živo pogodbeno razmerje preneha z dokončanjem zadnjega dogovorjenega srečanja med izvajalcem in naročnikom.

 2. Odpovedni roki za posamezne storitve so natančno določeni v teh SPP, odpoved pogodbenega razmerja pa se lahko poda le v pisni obliki.

 3. Kot ponudnik si pridržujemo pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka odpovemo sodelovanje s katerimkoli uporabnikom, če:

 1. ugotovimo, da uporabnik huje krši te SPP ali zakon, pri čemer pogodbeno razmerje preneha nemudoma,

 2. ugotovimo, da uporabnik pri ali z uporabo naše spletne strani, izdelkov in/ali storitev krši zakon, te SPP ali druge pravne določbe, ki ga zavezujejo in so javno objavljene na naši spletni strani, in s kršitvijo kljub našemu pisnemu opozorilu ne preneha nemudoma,

 3. kljub pisnemu opozorilu z naše strani uporabnik ne spoštuje in ne želi spoštovati pravil komuniciranja pri ali v zvezi z uporabo naše spletne strani, izdelkov, storitev in/ali mojih vsebin,

 4. ugotovimo, da je kljub poskusu mirne rešitve nesporazuma ali konflikta med nami in uporabnikom naš odnos tako skrhan, da sodelovanja ne moremo nadaljevati učinkovito, uspešno in za obe strani zadovoljujoče.

 1. V primeru odpovedi z naše strani po odstavku 9.4 naročnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila kupnine za že izvedene storitve. Izjemoma lahko zahteva povrnitev sorazmernega deleža kupnine v primeru iz točke 9.4 d. V nobenem izmed naštetih primerov iz 9.4 nismo odškodninsko ali kako drugače odgovorni naročniku in naročnik ni upravičen zahtevati od nas kot ponudnika nobenega nadomestila ali odškodnine.

 2. Zaradi hujše kršitve teh SPP si kot ponudnik pridržujemo pravico kadarkoli brez odstopnega roka odstopiti od pogodbe z naročnikom in/ali blokirati dostope do vsebin posameznemu uporabniku. To pomeni, da uporabniku (kršitelju) v trenutku ugotovitve hujše kršitve takoj prekinemo vse dostope do plačljivih in/ali brezplačnih digitalnih vsebin. V tem primeru naročnik (kršitelj) ni upravičen do nikakršnega povračila kupnine ne glede na to, koliko storitev je že prejel z naše strani, prav tako pa ni upravičen do nikakršnega nadomestila ali odškodnine zaradi neprejetih in neizvedenih storitev.

 3. Za višjo silo velja nastop spremenjenih okoliščin, kot jih opredeljuje Obligacijski zakonik (OZ), zaradi katerih lahko katerakoli stran zahteva razvezo pogodbenega razmerja. Naročnik se izrecno strinja in se zaveda, da višja sila vključuje tudi morebitno dolgotrajnejšo zdravstveno odsotnost izvajalca (osebe, pooblaščene z naše strani, za izvajanje posamezne storitve) na strani ponudnika storitev.

 4. V primeru razveze pogodbe zaradi višje sile je naročnik dolžan poravnati sorazmerno kupnino za vse že prejete storitve, in sicer v osmih (8) dneh od izstavitve računa ali opomina. Mi kot ponudnik pa se zavezujemo, da bomo naročniku povrnili morebitni presežek že plačane kupnine za storitve, ki jih ni mogel koristiti zaradi višje sile, in sicer ali v denarju ali v obliki vrednostnega bona. Naročnik v primeru višje sile ni upravičen do nobenega drugega nadomestila ali odškodnine z naše strani zaradi neizvedenih ali neprejetih storitev.

 5. Posebni primeri prenehanja pogodbenega razmerja v zvezi s posameznimi storitvami so opredeljeni v posebnih določbah teh SPP.

10. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

 1. Kot ponudnik se zavezujemo, da bomo vse svoje storitve opravljali v skladu z načelom vestnosti in poštenja, v skladu z načeli etike in morale ter s pravnimi predpisi, v določenih oziroma dogovorjenih rokih ter v skladu z morebitnimi specifičnimi dogovori.

 2. Kot ponudnik storitev, ki so izrazito osebne narave ter pri katerih je ključnega pomena vzpostavitev načela zaupnosti, si pridržujemo pravico zavrniti sodelovanje s potencialnim uporabnikom ali naročnikom brez obrazložitve kadarkoli in zaradi kateregakoli razloga.

11. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

 1. Kot uporabnik oziroma kot zakoniti zastopnik mladoletnega uporabnika se strinjate, da uporabljate oziroma izrecno dovoljujete mladoletnemu uporabniku prostovoljno in po svoji lastni presoji ter v celoti na lastno odgovornost uporabljati našo spletno stran, izdelke, storitve in/ali vsebine, pri čemer izrecno izjavljate, da ste stari najmanj 18 let, in da v celoti in popolnoma prevzemate tveganje, ki izhaja ali bi utegnilo izhajati iz sfere naše spletne strani, storitev, vsebin ali kakršnegakoli sodelovanja z nami kot ponudniki.

 2. Naše spletne strani, izdelki, storitve in vsebine so izključno izobraževalne in informativne narave.

 3. Kot uporabnik oziroma zakoniti zastopnik mladoletnega uporabnika se v celoti in popolnoma zavedate in strinjate, da uporaba naših spletnih strani, izdelkov, storitev in vsebin nikakor ne more nadomestiti kompetentnega nasveta in/ali obravnave zdravnika, psihologa ali drugega strokovnjaka za duševno zdravje ali strokovnjakov z drugih povezanih področij.

 4. Kot uporabnik oziroma zakoniti zastopnik mladoletnega uporabnika se v celoti in popolnoma zavedate in izjavljate, da imate vi in mladoletni uporabnik, ki ga zastopate, stabilno psihično zdravje. Naši izdelki, storitve in/ali vsebine niso namenjene psihično nestabilnim osebam, osebam, nagnjenim k zavračanju realnosti ter odvisnikom. V našem zavodu 4Lune se ne ukvarjamo z zdravljenjem psihičnih stanj in bolezni, v takšnem primeru priporočamo obisk pri strokovnjaku za zdravljenje le-teh.

 5. Izjemoma lahko v naše programe vključimo otroke z določeno nižjo stopnjo psihičnih motenj, vendar le z ustreznim navodilom strokovnjaka (psihologa, pediatra ipd.) ter osebnim dogovorom s starši otroka. Za zdravstveno stanje otroka ter posledice uporabe naših izdelkov ali storitev nanj v takšnem primeru mi kot ponudniki ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 6. Kot naročnik se zavedate in strinjate, da naše izdelke in storitve kupite po načelu »videno-kupljeno«, torej jih kupite takšne, kot so.

 7. Kot lastniki avtorskih pravic vseh vsebin, dostopnih zlasti (ne pa izključno) na naših spletnih straneh, preko socialnih medijev, v naših Facebook skupinah in v spletnih skupnostih, si pridržujemo pravico do spremembe vsebin kadarkoli in po lastni presoji brez predhodnega obvestila uporabnikov, in sicer ne glede na to, kako so bile vsebine predstavljene tekom oglaševanja, ko se je posamezni uporabnik odločil za njihovo uporabo.

 8. Legitimni razlogi za spremembo vsebin so zlasti (ne pa izključno):

 1. posodabljanje in nadgrajevanje vsebin v skladu z novo pridobljenim znanjem in spoznanji,

 2. naknadni morebitni popravki napak, nastalih med produkcijo,

 3. izredne razmere, zaradi katerih se lahko spremeni format posamezne storitve (npr. iz osebne v digitalno).

 1. Uporabnik oziroma zakoniti zastopnik mladoletnega uporabnika v celoti prevzema odgovornost in tveganje za svoj napredek oziroma za napredek mladoletnega uporabnika in se zaveda, da njegov lasten napredek ni odvisen od in ne izvira iz naših izdelkov, storitev in dela naših pooblaščenih oseb.

 2. Kot ponudnik ne prevzemamo nobene odgovornosti za uporabo, napačno uporabo ali neuporabo naših spletnih strani, izdelkov, storitev in vsebin s strani uporabnika ali tretje osebe.

 3. Kot ponudnik ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za dosežene ali nedosežene rezultate uporabnika, ki izvirajo ali bi lahko izvirali iz uporabe naših izdelkov, storitev in/ali vsebin.

 4. Kot ponudnik ne prevzemamo nobene odgovornosti za dejanja in/ali opustitve v zvezi z našo spletno stranjo, izdelki, storitvami in vsebinami, ki jih ali bi jih lahko povzročile z naše strani pooblaščene osebe. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za mnenja in misli, izražene s strani gostov in drugih oseb v okviru in v zvezi z našimi izdelki, storitvami in vsebinami.

 5. Kot uporabnik se zavedate in se izrecno strinjate, da kot ponudnik ne odgovarjamo za škodo, ki bi vam ali kateri koli drugi osebi nastala ali utegnila nastati pri ali v zvezi z uporabo naše spletne strani, izdelkov, storitev ali vsebin, razen po zakonu, če oškodovanec nedvomno dokaže, da je bila škoda z naše strani povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. Kot ponudnik izrecno ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne nesreče, poškodbe, izgube, smrti, izgube dohodka, negativne posledice pri poslovanju, izgube ugleda in dobrega imena in podobno, ki izhajajo iz malomarnosti ali kršitve teh SPP s strani uporabnika, drugih udeležencev naših storitev ali tretje osebe, tudi če je bilo mogoče te posledice predvideti. Prav tako izrecno ne prevzemamo odgovornosti za kakršnakoli dejanja in njihove posledice uporabnikov naših storitev, tudi v primeru, ko bi dejanje enega uporabnika povzročilo škodo drugemu.

 6. Kot ponudnik digitalnih storitev in upravljavec spletne strani ne jamčimo, da so naše digitalne storitve in spletna stran kibernetsko popolnoma varne. Kibernetsko varnost lahko zagotavljamo le v skladu s splošno sprejetimi standardi in ustaljenimi ukrepi. Prav tako ne jamčimo, da sta naši spletni strani in naše digitalne storitve brez računalniških virusov ali drugih škodljivih komponent, čeprav k temu stremimo.

12. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

 1. Uporabnik se zavezuje, da bo našo spletno stran, izdelke, storitve in vsebine uporabljal pošteno in da ne bo s svojimi dejanji ali opustitvami neposredno ali posredno povzročal škodljivih sprememb ali kako drugače škodljivo vplival na našo spletno stran, izdelke, storitve ali vsebine in na digitalne dostope do le-teh.

 2. Uporabnik se zavezuje, da bo našo spletno stran, izdelke, storitve in vsebine uporabljal v skladu s pravnimi predpisi, temi SPP, načeli etike in morale, zlasti pa ne bo:

 1. uporabljal naše spletne strani, izdelkov, storitev ali vsebin z namenom goljufije ali povzročitve drugega kaznivega dejanja,

 2. preko naše spletne strani, izdelkov, storitev ali vsebin posredoval kakršnegakoli neprimernega materiala, kar bi povzročilo ali bi lahko povzročilo škodo ali nevšečnosti meni ali komurkoli drugemu,

 3. namenoma ali nenamenoma prenesel na našo spletno stran, izdelke, storitve ali vsebine računalniških virusov ali druge škodljive programske opreme,

 4. povzročal nam, našim pooblaščenim osebam ali drugim uporabnikom naše spletne strani, izdelkov, storitev in vsebin kakršnekoli neprijetnosti, nelagodja ali tesnobe,

 5. prevzemal identitete nekoga tretjega z namenom zakrivanja svoje pri oddaji svojih prispevkov,

 6. v nasprotju s temi SPP kopiral, razmnoževal in/ali preprodajal naših izdelkov, storitev ali vsebin v delih ali v celoti,

 7. na kakršenkoli način omogočil dostopa do naših plačljivih storitev in/ali vsebin tretji osebi.

 1. V odstavku 12.2 naštete kršitve veljajo za hujše kršitve teh SPP.

 2. Naročnik se zavezuje poravnavati mesečna ali obročna plačila v postavljenem ali dogovorjenem roku.

 3. Uporabnik se zavezuje spoštovati načelo spoštljive in konstruktivne, nenapadalne in asertivne komunikacije pri sporazumevanju z našim zavodom kot ponudnikom, z našimi pooblaščenimi osebami in vsemi ostalimi osebami, s katerimi bi utegnil priti v stik v zvezi z našo spletno stranjo, izdelki, storitvami ali vsebinami. To načelo velja za vse komunikacijske kanale (v živo, videokonferenčno, telefonsko, po elektronski pošti, preko socialnih omrežij, preko spletne strani ipd.). Uporabnik se zaveda, da ima lahko neprimerna komunikacija za posledico prekinitev pogodbenega razmerja in dostopov do naših storitev in vsebin.

13. KOMUNIKACIJA

 1. Uporabnik soglaša, da vsa komunikacija v zvezi s pogodbenim razmerjem med njim in nami kot ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, opomine, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju SPP ipd. Za vsa vprašanja in dodatne informacije o naših izdelkih, storitvah in vsebinah smo na voljo preko info@4lune.si.

14. VAROVANJE PODATKOV IN NAČELO ZAUPNOSTI

 1. Kot ponudnik izdelkov in storitev in upravljavec spletnih strani strani www.4lune.si in www.carobnisij.si se zavezujemo, da upravljamo z osebnimi podatki vseh uporabnikov v skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR) ter v skladu z našim dokumentom Zasebnost in piškotki.

 2. Vse podatke in informacije, ki jih kot naročnik zaupate našim pooblaščenim osebam (izvajalcem) pri izvajanju storitev »ena na ena« (npr. individualno mentorstvo), varujemo v skladu z načelom zaupnosti med strokovnjakom in naročnikom. To pomeni, da teh podatkov in informacij nihče, ne vi ne izvajalec, ne deli z nikomer tretjim. To načelo nas zavezuje tudi po prenehanju pogodbenega razmerja s posameznim naročnikom. Izjema od načela zaupnosti so primeri, kadar zakon od nas zahteva opustitev zaupnosti (npr. v primeru kaznivega dejanja).

 3. V naših skupnostih in Facebook skupinah ter skupinskih dogodkih se prav tako trudimo vzpostavljati načelo zaupnosti znotraj skupine z namenom ohranjanja občutka varnosti in zaupanja med člani skupine. Pri tem zaradi različnih dejavnikov, na katere nimamo vpliva, ne jamčimo, da bodo podatki in informacije, ki jih uporabnik v skupini deli, ostali zaupni.

15. SPORI IN PRISTOJNO SODIŠČE

 1. V primeru, da bi prišlo do nesoglasja ali spora glede izvajanja naših storitev, glede uporabe naših izdelkov, spletne strani, storitev ali vsebin ali uporabe teh SPP med nami in uporabnikom, se obe strani zavezujeta, da bosta aktivno sodelovali v postopku mirnega reševanja spora z uporabo mediacije. Šele v primeru, da v mediacijskem postopku ne bi našli ustrezne rešitve, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik se z uporabo naših izdelkov, storitev in vsebin izrecno strinja s to krajevno pristojnostjo sodišča.

 2. Pravo, ki se v morebitnem sporu uporablja, je pravo Republike Slovenije.

Posebni del (posamezni izdelki in storitve)

1. FIZIČNI IZDELKI

 1. Fizični izdelki so vsi materializirani predmeti, ki jih je mogoče kupiti preko naše spletne strani ali na fizičnih lokacijah. Zajemajo zlasti knjige, kartice, oblačila, igre in igrače.

 2. V primeru naročila fizičnega izdelka preko spleta vam po e-pošti pošljemo predračun za nakup. Nakup je opravljen in prodajna pogodba sklenjena, ko prejmemo znesek kupnine na naš tekoči račun. Račun za kupljeni izdelek prejmete skupaj z izdelkom.

 3. V primeru nakupa na fizični lokaciji je mogoče plačilo tudi z gotovino. V primeru gotovinskega plačila kupec kot fizična oseba skupaj z izdelkom prejme zapisek o blagajniškem prejemku, kupec kot pravna oseba pa račun po e-pošti, ki nam jo je zaupal ob prevzemu izdelkov.

 4. Dostavo preko spleta kupljenih izdelkov opravlja Pošta Slovenije d.o.o. skladno s svojimi pogoji poslovanja in aktualnim cenikom. Kot ponudnik in prodajalec ne odgovarjamo za dostavne roke izvajalca poštnih storitev.

 5. Jamčimo odpremo kupljenega izdelka najkasneje v 3 delovnih dneh, razen v primeru izrednih razmer.

 6. Dostava se obračuna po tarifi 3 EUR na pošiljko. Pridržujemo si pravico do spremembe tarife. Sprememba tarife začne veljati z objavo na naši spletni strani.

 7. Mogoč je osebni prevzem fizičnih izdelkov na sedežu našega podjetja ali na drugem mestu po dogovoru. V tem primeru se stroškov dostave ne obračuna.

 8. Izdelki, ki jih prodajamo v prednaročilu, bodo odpremljeni najkasneje 3 delovne dni po izidu.

 9. Za reklamacije in vračila izdelkov veljajo določbe splošnega dela teh SPP. Vračilo izdelkov je mogoče le ob predložitvi računa, originalne embalaže in v stanju, v kakršnem ste izdelek prejeli.

 10. Za poškodbe fizičnih izdelkov, ki so očitno nastale med transportom, ne odgovarjamo.

2. SPLETNA SKUPNOST

 1. Spletna skupnost je digitalna storitev, ki zajema dolgotrajnejše vsebinsko vodenje in moderiranje številčno večjih skupin ljudi v spletnem okolju (Facebook skupine ipd.). Vsaka spletna skupnost ima lahko svojo ciljno skupino.

 2. Članica ali član (v nadaljevanju: član) je vsak uporabnik spletne skupnosti.

 3. Članstvo v spletni skupnosti je lahko brezplačno ali plačljivo.

 4. Brezplačno članstvo je lahko samostojna storitev, lahko pa gre za pritiklino določenemu spletnemu programu.

 5. Članstvo v plačljivi spletni skupnosti se zaračunava in plačuje periodično, in sicer za naslednje obdobje vnaprej. Cene in plačilno obdobje je javno objavljeno na naši spletni strani, morebitne spremembe cen pa začnejo veljati v 30 dneh po prvi objavi spremenjene cene.

 6. Spletna skupnost ima vnaprej določena pravila delovanja, ki so objavljena in dostopna članom v skupnosti sami. Član izrecno izjavlja, da je pred začetkom uporabe spletne skupnosti natančno prebral pravila skupnosti in se z njimi v celoti strinja.

 7. Član lahko kadarkoli izstopi iz plačljive spletne skupnosti in s tem odpove pogodbeno razmerje med nami kot ponudnikom in njim kot naročnikom. V primeru plačljive spletne skupnosti to stori s spremembo statusa v spletni platformi, če pa to ni mogoče pa s pisno izjavo o izstopu, poslano po elektronski pošti na info@4lune.si. Po oddaji izjave o izstopu začne teči odpovedni rok, ki traja do izteka mesečnega obdobja, za katerega je član poravnal članarino.

 8. Pri brezplačni skupnosti je članstvo popolnoma prostovoljno, član pa lahko kadarkoli izstopi iz skupnosti brez odpovednega roka, predhodnega obvestila in navedbe razloga, in sicer tako, da skupnost zapusti in ji preneha slediti.

 9. Ker gre pri spletni skupnosti za sodelovanje in medsebojne vplive večjega števila ljudi, si kot ponudnik storitve, lastnik avtorskih pravic vsebin in organizator moderatorjev skupnosti pridržujemo pravico kadarkoli brez odpovednega roka prekiniti sodelovanje s katerimkoli od članov, ki huje krši te SPP, kot je opredeljeno v splošnih določbah, in/ali kljub pisnemu opozorilu naših pooblaščenih oseb v skupini komunicira nespoštljivo, grobo ali neprimerno.

 10. Član se zaveda in izrecno strinja, da se znotraj skupnosti do največje možne mere ohranja načelo zaupnosti. To pomeni, da noben član, moderator ali druga v skupnosti prisotna oseba ni pooblaščena (ne formalno ne moralno), da tretjim osebam izven skupnosti posreduje ali jih seznanja z občutljivimi informacijami in osebnimi podatki drugih oseb v skupnosti.

 11. Zaradi katerekoli kršitve iz odstavka 1.9 si kot ponudnik pridržujemo pravico kadarkoli brez odstopnega roka odstopiti od pogodbe s članom in mu blokirati dostope do spletne skupnosti. V tem primeru kršitelj ni upravičena do nikakršnega povračila kupnine ne glede na to, koliko storitev je prejel ali ni prejel z naše strani, prav tako pa ni upravičen do nikakršnega nadomestila ali odškodnine zaradi neprejetih in neizvedenih storitev.

 12. V primeru kršitve načela spoštljive komunikacije s strani člana kljub opozorilu naše pooblaščene osebe v brezplačni spletni skupnosti, ki je pritiklina spletnemu programu, lahko člana po lastni presoji iz spletne skupnosti odstranimo in mu blokiramo dostop do nje, ohrani pa dostop do spletnega programa. V tem primeru član ni upravičen do nikakršnega povračila kupnine za spletni program, ne do odškodnine ali kakršnega koli nadomestila. Pogodbeno razmerje, vezano na nakup spletnega programa, ostane v veljavi.

 13. Član se zaveda, da je odškodninsko in kazensko odgovoren za svoja ravnanja in za ravnanja mladoletnih uporabnikov, katerih zakoniti zastopnik je, v skladu s pravnimi predpisi in temi SPP. Zaveda se, da tovrstna odgovornost ne preneha z njegovim morebitnim izstopom iz skupnosti.

3. SPLETNI PROGRAMI

 1. Spletni programi so digitalne storitve različnega trajanja in vsebine, dostopne ob določenih terminih ali v enem kosu preko spleta.

 2. Spletni program ima lahko za pritiklino članstvo v spletni skupnosti, pri čemer je udeležba v slednji prostovoljna in brezplačna.

4. MENTORSTVO

 1. Mentorstvo je storitev osebne narave, individualna ali skupinska, izvaja pa se s srečanji v živo ali preko videokonferenčnega orodja. Pod mentorstvo spada na primer program izkustvenih delavnic za otroke To sem Jaz in mentorski program za mlade Podjeten sem.

 2. Mentorstvo se lahko izvaja kot posamezno srečanje ali kot paket. Paketi imajo lahko vnaprej določeno trajanje, lahko pa se oblikujejo po meri.

 3. Z nakupom kateregakoli paketa ne glede na to, ali je bilo plačilo izvedeno v enkratnem znesku ali v obrokih, se naročnik izrecno strinja, da naroča paket v celoti. To pomeni, da tekom trajanja paketa pogodbeno razmerje ne more prenehati razen v primerih, ki so izrecno navedeni v teh SPP.

 4. Z nakupom storitve mentorstva se naročnik v celoti zaveda, da je za doseganje svojih rezultatov odgovoren zgolj on sam, mentor (naša pooblaščena oseba) pa ji pri tem nudi ustrezno podporo. Kot ponudnik storitve in organizator mentorjev ne prevzemamo nobene odgovornosti za napredek in rezultate naročnika, prav tako ne za njegovo ravnanje in opustitve v zvezi z in na podlagi naših storitev.

 5. Termini za izvajanje skupinskih mentorskih programov so določeni vnaprej in objavljeni na naši spletni strani. Termine za izvajanje individualnih mentorskih programov dogovorita mentor in naročnik za celotno trajanje storitve vnaprej, in sicer pisno po e-pošti.

 6. Naročnik individualnega mentorstva lahko odpove sodelovanje na posameznih terminih:

 1. najmanj 48 ur pred dogovorjenim terminom in predlaga prestavitev,

 2. manj kot 48 ur pred dogovorjenim terminom, vendar termina ne more prestaviti in mu le-ta propade,

 3. zaradi zdravstvene odsotnosti kadarkoli in predlaga prestavitev termina.

 1. Kot ponudnik si pridržujemo pravico odpovedi sodelovanja na posameznem terminu kadarkoli brez obrazložitve, pri čemer naročniku ponudimo nadomestni termin. Pri sodelovanju v programu lahko to možnost izkoristimo največ 1x tekom trajanja programa, razen v primeru zdravstvene odsotnosti mentorja, kar ne šteje v to kvoto možnih odpovedi. Dolgotrajnejša zdravstvena odsotnost mentorja (t.j. več kot polovico predvidenega trajanja programa) se presoja kot višja sila, ki je opredeljena v splošnih določbah teh SPP.

 2. V primeru ugotovljenega hujšega neskladja med mentorjem in naročnikom oziroma mladoletnim uporabnikom, katerega zakoniti zastopnik je naročnik, zaradi katerega po mentorjevi lastni presoji ni mogoče kakovostno, primerno in učinkovito izvajati mentorstva (npr. naročnik prelaga odgovornost na mentorja, njegovo ravnanje ustvarja neprijetnosti, nelagodje ali tesnobo v našem profesionalnem odnosu, se večinoma ne drži terminov srečanj ipd.), si pridržujemo pravico, da brez odpovednega roka odpovemo sodelovanje s posameznim naročnikom, in sicer ne glede na to, ali je šlo za namerno ali nenamerno ravnanje naročnika. V tem primeru naročniku povrnemo presežek plačane kupnine za storitve, ki jih je plačal, a jih še ni prejel, ne odgovarjamo pa za nikakršno škodo, ki je naročniku nastala ali bi utegnila nastati zaradi naše odpovedi pogodbenega razmerja.

© Zavod 4Lune, so. p., 2020. Vse pravice pridržane. - Zasebnost in piškotki - Splošni pogoji poslovanja.